www.ortopediabosch.com

BOSCH ORTOPÈDICS, S.L.
NIF: B-17386921
DIRECCIÓN: C/ Barcelona 9, baixos - 17002 GIRONA
TEL: 972 20 39 86
FAX: 972 22 25 37


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I RGPD

Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable és l’ empresa BOSCH ORTOPÈDICS S.L. (d’ara endavant ”ORTOPÈDIA BOSCH”) al carrer Barcelona 9 baixos 17002 Girona.

 

Qui és i què fa el Delegat o la Delegada de Protecció de Dades?

És el responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; pots contactar-hi a l’adreça postal de ORTOPÈDIA BOSCH, o bé a l’adreça electrònica francesc@ortopediabosch.com

 

Com és que disposem de les teves dades de caràcter personal?

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb ORTOPÈDIA BOSCH, o per les relacions que tens ara amb l’entitat: pot ser que ens hagis comprat algun producte, o demanat algun preu o informació de producte, o participat en alguna de les activitats organitzades. Volem destacar que sempre han estat obtinguts per canals legítims.

 

Quines dades personals tractem?

Les dades que tractem per a les finalitats legítimes, que posteriorment t’expliquem, obtingudes perquè ens has demanat informació sobre productes o serveis, o be perquè ets client o clienta nostre, son de caràcter identificatiu, o també d’ imatge, obtinguda per les càmeres de seguretat instal·lades a les nostres oficines.

 

Les teves dades identificatives, les dades de contacte, o qualsevol altre que ens puguin demanar com necessàries segons la normativa aplicable, son obligatòries, i com a tal, la teva negativa a facilitar-les o cedir-les, segons el cas, faria imposible la nostra prestació de serveis. Així mateix, les teves dades personals han de ser reals, complertes, exactes i actualitzades, i ens has de comunicar qualsevol modificació a la major brevetat posible.

 

De la mateixa manera tractarem les dades adicionals que voluntàriament ens facilitis en el futur, incloses aquelles que ens aportis a través de les xarxes socials o alguna altra aplicació. La privacitat de les dades que has posat a internet depèn de la teva pròpia configuració de privacitat, de l’ús de les xarxes socials i de les mateixes polítiques de privacitat de cada xarxa social o de cada aplicació; per aquesta raó et recomanem que llegeixis les condicions i termes de servei de les xarxes abans de facilitar-nos les dades.

 

Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?

 

Tractem les teves dades identificatives i de contacte amb la finalitat d’ atendre la teva sol.licitud d’informació sobre els nostres productes o serveis, i si formalitzem la venda d’ algun producte o servei necessitem també tractar documentació que acrediti la teva identitat, en funció del producte desitjat.

 

Per oferir-te informació, ofertes i continguts personalitzats segons les teves preferències i necessitats, en forma de comunicacions comercials, ja sigui via pàgina web, aplicació mòbil, correu electrònic, contacte telefònic o postal, o altres canals legítims, tractarem les dades identificatives i de contacte.A més tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per medis electrònics, de comunicacions promocionals d’activitats i iniciatives similars a aquelles en que has participat anteriorment.

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades francesc@ortopediabosch.com o bé dirigir-li una sol·licitud a la nostra adreça postal.

 

Per quina raó podem tractar les teves dades personals?

 

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives d’ORTOPÈDIA BOSCH similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

 

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a terceres persones?

Les teves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen:

Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a que ORTOPÈDIA BOSCH està subjecta per la seva activitat.

Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries pel compliment de les obligacions derivades de les campanyes, iniciatives i activitats en que tu voluntàriament participes.

Proveïdors que precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que ORTOPÈDIA BOSCH els hagi contractat, i amb qui ORTOPÈDIA BOSCH té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.

Si en el futur ORTOPÈDIA BOSCH realitzés altres cessions de dades personals, te n’informaria oportunament.

 

Realitzem transferències internacionals de dades?

ORTOPÈDIA BOSH te contractats alguns serveis i productes amb altres empreses situades a l’Unió Europea, però en cap cas hi ha necessitat de transferir dades personals identificatives dels nostres clients.

Si desitges més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te a la Delegada o al Delegat de Protecció de Dades a través de la nostra adreça indicada anteriorment.

 

Quan temps guardarem les teves dades?

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb ORTOPÈDIA BOSCH i, després de finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Acabats els esmentats terminis de prescripció. Les teves dades seran eliminades o alternativament anonimitzades.

 

Quins són els teus drets?

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de l’adreça indicada.

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

Al nostre Delegat o Delegada Protecció de Dades, a través de l’ adreça postal o electrònica indicada.

Davant de la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.